AXA Assurances
Agence 3B Assur
4, rue Alberti - BP 1736
F - 06016 NICE cedex 01
Tel +33 4 93 92 16 32
Mobil +33 6 73 04 60 57
Fax +33 4 93 13 48 67
E-mail: info@steenandersen.net
 
   

F A Q

 
< B o l i g >
 
top
Jeg er lejer og udlejer kræver at se bevis for at jeg er forsikret. Har han krav på det? 
 
  

Ja, i tilfælde af brand, vandskade el. lign. er lejer som udgangspunkt ansvarlig og skal selv bevise det modsatte. Lejer har derfor en oplagt interesse i at være forsikret og denne forsikring er faktisk påkrævet ved lov (”Loi Quillot”). Udlejer kan nægte at udlevere nøgler, såfremt forsikring ikke er tegnet og han kan desuden årligt kræve at se bevis for fornyelse af forsikringen.

   
   
top
Jeg har købt en lejlighed. Hvad dækkes af ejerforeningens forsikring?
   
 

Ejerforeningen (”la copropriété”) er forpligtet til at tegne en forsikring der omfatter alle fællesarealer inklusive udevendige såvel som indvendige mure, etageadskillelser, trappe, tag og facade. I nogle tilfælde omfatter forsikringen også visse private dele af ejendommen. Ejerforeningens forsikring dækker brand, lynnedslag, eksplosion, vandskade, naturkatastrofer, terrorhandlinger, storm, hagl og skader på tagkonstruktionen som følge af sne. Desuden indeholder forsikringen en ansvarsdækning for skader forvoldt af bygningen eller af personer der udfører arbejde for ejerforeningen, f.eks. rengøringspersonale. Ejerne er i denne sammenhæng at betragte som tredjepart og kan opnå erstatning i tilfælde af at de lider skade.

   
   
top
Hvorledes udregnes præmien på min husstandsforsikring?
   
 

De væsentligste faktorer er:

 • beliggenhed: boliger i landzoner er billigere at forsikre end boliger i byområder
 • antal beboelsesrum: jo større bolig, desto højere præmie
 • indboværdi og andelen af værdigenstande (dvs ure, smykker, sølvtøj, kunst osv)
 • helårsbolig eller fritidsbolig? Risikoen for indbrud er større, desto længere tid huset står ubeboet
 • boligtype: en del skader vil i lejligheder være dækket af ejerforeningens forsikring og det koster derfor mindre at forsikre en treværelses lejlighed end et hus med tre værelser. Stuelejligheder er dyrere at forsikre end lejligheder højere oppe i byggeriet pga større risiko for indbrud.
   
   
top
Er jeg dækket for skjulte rørskader?
   
 
Det korte svar er ”ja”. Men: beboere i etageejendomme bør rette henvendelse til ejendommens administrator (”le syndic”) for at fastslå årsagen til skaden da eftersøgning af skaden som regel berører ejendommens fællesareal (”parties communes”).
Nedgravede rør er ikke dækket, men da dit ansvar stopper ved vandmåleren er det oftest intet problem.
   
 
top
Hvad gør jeg i tilfælde af vandskade? 
 
  

Sørg først og fremmest for at begrænse skaden, f.eks. ved at lukke hovedhanen.

Ved vandskader i etageejendomme udfyldes altid en fælles skadesanmeldelse sammen med ejendommens administrator (”le syndic”) og over- eller underbo. Denne skadesanmeldelse (”constat amiable”) kan rekvireres hos AXA.

Indenfor 20 dage efter skaden fremsendes oversigt over skadens omfang med tilhørende dokumentation dvs tilbud på reparationsarbejder og kvitteringer for ødelagt indbo. Husk også at angive kontaktperson og telefonnummer hvis du ikke selv har mulighed for at lukke taksator ind.

På basis af din dokumentation og som oftest også en inspektion af skaden vil taksator udarbejde et forslag til afgørelse af sagen. Når du og han er blevet enige udbetaler AXA erstatning

   
   
top
Hvad gør jeg i tilfælde af brandskade?
   
 

Søg så vidt muligt at begrænse skadens omfang ved at:

 • afbryde elektricitet på hovedafbryderen
 • slukke for gas på hovedhanen
 • lukke alle vinduer.

Der er i princippet en fem dages frist for rapportering af skaden, men ingen særlig skadesanmeldelse. Sørg for at have så mange oplysninger som muligt klar, herunder forsikringstagers navn, adresse, policenummer, dato og tidspunkt for skade, skadens art og årsag, oversigt over ødelæggelser, navne på alle personer berørt af skaden, oplysninger om eventuel dækning fra anden forsikringspolice, foreløbig vurdering af skadens omfang målt i euro og navn på den eller de personer, der eventuelt er ansvarlig for skadens opståen. Husk også at angive kontaktperson og telefonnummer hvis du ikke selv har mulighed for at lukke taksator ind.

Indenfor 20 dage efter skaden fremsendes detaljeret oversigt over skadens omfang opgjort i euro med tilhørende dokumentation (se spørgsmål nedenfor).

På basis af din dokumentation og som oftest også en inspektion af skaden vil taksator udarbejde et forslag til afgørelse af sagen. Når du og han er blevet enige udbetaler AXA erstatning.

   
   
top
Hvad gør jeg i tilfælde af tyveri, indbrud eller hærværk?
   
 

Tyveriet, indbruddet eller hærværket meldes til politi eller gendarmeri indenfor 24 timer og den originale politirapport sendes til AXA med det samme. En endelig opgørelse med dokumentation (se spørgsmål nedenfor) bør fremsendes til AXA indenfor 5 dage.

Ødelagte låse, skodder, vinduer m.v. udskiftes hurtigst muligt, men gemmes med henblik på eventuel fremvisning for taksator.

Husk også at oplyse navn på kontaktperson og telefonnummer hvis du ikke selv har mulighed for at lukke taksator ind.

På basis af din dokumentation og som oftest også en inspektion af skaden vil taksator udarbejde et forslag til afgørelse af sagen. Når du og han er blevet enige udbetaler AXA erstatning.

   
   
top
Hvorledes dokumenterer jeg værdien af ødelagt eller mistet indbo?
   
 

Det kan ikke anbefales stærkt nok at sørge for at forberede så meget dokumentation som muligt til at underbygge vurdering af en eventuel skade. Dette gælder især for så vidt angår værdigenstande (smykker, ure, ædelmetaller, pelse, malerier, kunstgenstande, ægte tæpper etc.).

Nedenfor følger en ufuldstændig liste over mulig dokumentation. Nogle af mulighederne, f.eks. fotos, er ikke i sig selv tilstrækkelig dokumentation, men kan supplere anden form for dokumentation.

 • Købsfakturaer påført købers navn;
 • notaer fra auktionshuse;
 • testamenter;
 • vurdering fra godkendt ekspert (se nedenfor);
 • garanticertifikater;
 • brugsanvisninger;
 • original emballage;
 • kvitteringer for opbevaring;
 • kontoudtog fra bank, kreditkortselskab eller kvitteringer for betaling med kreditkort;
 • fotos og videofilm;
 • vidneudsagn.

Tænk over at dokumentation skal tjene tre formål: at fastslå eksistens, ægthed og værdi af den ødelagte eller stjålne genstand.

Der er mulighed for at undgå eventuelle diskussioner om værdien af en ødelagt eller stjålet genstand ved på forhånd at aftale en værdi med AXA. Denne værdi skal underbygges med en skriftlig erklæring fra en af AXA godkendt ekspert. AXA står til rådighed med navne og adresser på eksperter indenfor alle kategorier. Der er ingen ekstra forsikringspræmie forbundet med denne vurderingsform. Ulempen er at udgiften til ekspertudtalelse påhviler forsikringstager. Prisen for en sådan vurdering er omkring 0,6% af det vurderedes værdi. Desuden skal erklæringen fornyes hvert tredje år - i modsat fald træder standardbetingelserne i kraft.

Et godt råd: opbevar dokumentation adskilt fra værdigenstandene, f.eks. i bankboks eller hos nabo, venner eller familie. Der er ingen pointe i at bruge tid og kræfter på at skaffe dokumentation, hvis den brænder samtidig med værdierne.

   
   
top
Hvad sker der hvis jeg er underforsikret?
   
 
Begreberne ”overforsikret” og ”underforsikret” eksisterer ikke i Frankrig. Hvis du har forsikret dit indbo for fx 40.000 euro betyder det at du i tilfælde af en forsikringsskade kan fremsætte et krav på 40.000 euro (dokumenteret som ovenfor beskrevet). Du kan for så vidt godt kræve mere, men du vil aldrig få udbetalt mere end indboforsikringssummen.

Bemærk dog at AXA ved brand, klimatiske begivenheder eller naturkatastrofe dækker op til 80.000 euro, også selv om en lavere indboforsikringssum er aftalt.

   
   
top
Kan forsikringsselskabet stille krav til sikring af min bolig?
 
 

Ja, dette er normal praksis for forsikringsselskaber i Frankrig. Kravene vedrører sikring af bolig mod indbrud og hærværk og forebyggelse af frostskader.

Indbrud: Afhængig af beliggenhed og forsikringssum vil AXA, ligesom alle andre franske forsikringsselskaber, stille krav til type og antal af låse på hoveddøren. Let tilgængelige vinduer skal normalt sikres med skodder, tremmer eller gitter. Skodder skal slås for ved fravær fra boligen i over 24 timer (men det er selvfølgelig en god idé at gøre det selv i kortere fraværsperioder).

I visse tilfælde vil installering af et alarmsystem med opkobling til alarmcentral også være nødvendigt.

Manglende anvendelse af de krævede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med indbrud eller hærværk kan medføre reduktion af erstatningsbeløbet. Manglende installation af en eller flere af de krævede sikkerhedsforanstaltninger kan betyde fortabelse af ret til erstatning.

Frostskader: Hvis huset boligen efterlades ubeboet og uopvarmet i mere end tre sammenhængende dage i perioden 15/11 - 15/3 skal centralvarmeanlægget tømmes eller beskyttes med frostvæske. Desuden skal hovedhanen lukkes ved længere fraværsperioder.

Bemærk også at skader der skyldes bevidst udskydelse af nødvendig vedligeholdelse ikke dækkes.
   
   
top
Mit barns skole kræver dokumentation for at mit barn er ansvarsforsikret. Hvad går det ud på?
   
 
Dette er normal praksis i Frankrig og ansvarsdækningen i AXAs generelle husstandsforsikring (”assurance multirisque habitation”) omfatter også hjemmeboende børn. En erklæring til brug overfor skolen udstedes af AXA ved anmodning.
Denne forsikring dækker skader som dit barn forvolder på andre. Det er også muligt at sikre dit barn i tilfælde af ulykke for en ganske beskeden præmie. Denne forsikring dækker udgifter til lægehjælp, medicin, ambulandetransport og lektiehjælp ved langvarigt fravær.
   
   
top
Min datter har fået et løbehjul. Dækker forsikringen hvis hun falder?
   
 
Den almindelige husstandsforsikring (”multirisque habitation”) dækker kun skader på tredjepart dvs hvis dit barn fx ødelægger en klassekammerats briller. Hvis du ønsker at sikre dit barn mod ulykker forvoldt af andre, eller som i dete eksempel af barnet selv, tilbyder AXA en ganske billig ulykkesforsikring for børn (”assurance scolaire”) som koster i størrelsesordenen 10 – 20 euro per år.
   
   
top
Jeg lejer min feriebolig i Frankrig ud nogle uger om året. Er jeg dækket for ansvar overfor lejere?
   
 
Nej, ikke medmindre der er tegnet en særlig tillægsforsikring, som i øvrigt ikke koster ret meget. Husk derfor ved tegning af forsikring at oplyse om huset påtænkes udlejet i perioder.
Bemærk at tillægget kun dækker skader på lejers person forvoldt af ejendommen. Lejers personlige ejendele er ikke omfattet. Dette tillæg dækker desuden lejeres ansvar overfor dig som udlejer. Iflg fransk lov vil lejer nemlig være ansvarlig ved brand eller vandskade.
   
   

2002-2009 © Steen Andersen Assurances (AXA) - info@steenandersen.net