AXA Assurances
Agence 3B Assur
4, rue Alberti - BP 1736
F - 06016 NICE cedex 01
Tel +33 4 93 92 16 32
Mobil +33 6 73 04 60 57
Fax +33 4 93 13 48 67
E-mail: info@steenandersen.net
 
   

F A Q

 
< H e l b r e d >
SUPPLERENDE SYGEFORSIKRING HOS AXA - SPØRGSMÅL OG SVAR
 
top
Hvem kan tegne en supplerende helbredsforsikring? 
 
  

Enhver der er medlem af en obligatorisk, fransk sygesikringsordning (fx CPAM) kan tegne en supplerende helbredsforsikring. Der er ingen aldersbegrænsning og kronisk syge, gravide osv optages på lige fod med alle andre. Desuden kan AXA ikke opsige forsikringen med henvisning til andet end manglende betaling, uanset hvordan din helbredstilstand udvikler sig.

   
   
top
Hvad er dækket af en supplerende sygeforsikring?
   
 

Som udgangspunkt gælder, at når den offentlige sygesikring bidrager til en behandling, så dækker AXAs supplerende helbredsforsikring også. Det betyder at en række behandlinger, som normalt ikke er omfattet af private helbredsforsikringer, rent faktisk dækkes af en supplerende helbredsforsikring hos AXA, fx

 • Behandling og medicinering af kroniske sygdomme
 • Rutinemæssige tandbehandlinger
 • Pludselig opstået sygdom og ulykkestilfælde overalt i verden
 • Skader opstået i forbindelse med ”farlige” aktiviteter eller sportsudøvelse såsom bjergbestigning, dykning, svæveflyvning, skisport, kampsport etc
 • Følger af alkohol- eller narkotikamisbrug

Udover egentlige behandlinger, undersøgelser og medicin dækkes desuden

 • Eneværelse på hospital
 • Ægtefælles eller familiemedlems ophold på hospital
 • Ambulancetransport
 • Hjemmesygeplejerske
 • Hjælpemidler (høreapparater, proteser osv)
 • Briller og kontaktlinser
 • Levering af medicin efter hospitalsindlæggelse
 • Telefonisk rådgivning om sundhed og sygdom
 • Rejsehelbredsforsikring incl hjemtransport overalt i verden ved ophold i op til 3 måneder
   
   
top
Hvad er ikke dækket af en supplerende helbredsforsikring?
   
 
 • Kosmetiske operationer, der ikke er en følge af ulykke eller sygdom
 • Planlagte behandlinger udenfor Frankrig
 • Udgifter, der er dækket af andre forsikringer
   
   
top
Er mit medicinforbrug dækket?
   
 

Ja, med en supplerende helbredsforsikring er lægeordineret medicin altid gratis, uanset valg af dækningsgrad. Forsikringstager får tilsendt et kort fra AXA, der giver ret til udlevering af al lægeordineret medicin uden beregning. Desuden har AXA aftaler med stadigt flere laboratorier og klinikker således at kortet kan anvendes på samme vis i forbindelse med fx røntgenundersøgelser eller blodprøver og betaling dermed undgås.

   
 
top
Hvor meget kan jeg risikere at skulle betale selv, hvis jeg tegner en supplerende helbredsforsikring?
 
  

En supplerende helbredsforsikring dækker en del af eller hele forskellen mellem din betaling og det offentliges bidrag til behandlingen. Hvor meget du i sidste ende kommer til at betale afhænger af to forhold:

1) hvor meget leverandøren af sundhedsydelsen (lægen, speciallægen, hospitalet, tandlægen, laboratoriet, hjemmesygeplejersken osv) afviger fra overenskomsttaksten

2) den valgte dækningsgrad (hos AXA 100, 125, 150 eller 200%)

Et eksempel: Du har valgt en dækningsgrad på 125%. Et besøg hos din praktiserende læge vil herefter være dækket op til 25 euro, idet overenskomsttaksten er 20 euro og 125% x 20 euro = 25 euro. De 25 euro betales dels af din obligatoriske sygesikring, dels af din supplerende helbredsforsikring hos AXA. Hvis lægen tager mere end 25 euro for en konsultation, betaler du forskellen. (Bemærk at fra 1/7 – 2005 betaler næsten alle 1 euro som ikke refunderes, hverken af sygekasse eller supplerende helbredsforsikring. Dette er et spædt forsøg fra statens side på at ansvarliggøre patienterne og begrænse underskuddet for den offentlige sygesikring.).

Inden valg af dækningsgrad er det derfor relevant at undersøge hvor meget familielægen og de mest benyttede speciallæger afviger fra overenskomsttaksten. Ligeledes er det en god idé at undersøge taksterne på de lokale hospitaler, hvor du i givet fald kunne risikere at blive indlagt. En supplerende helbredsforsikring er ikke en 100% garanti for at du aldrig skal have checkhæftet frem, men for de fleste vil sundhedsudgifterne kunne begrænses til større tandlægebesøg og køb af briller/kontaktlinser.

   
   
top
Hvilken dækningsgrad skal jeg vælge?
   
 

Udover prisniveauet hos familielægen, de mest benyttede specialister og på det lokale hospital, er det relevant at vurdere behovet for større tandlægearbejder og brug af briller eller kontaktlinser. AXA yder følgende tilskud – oveni den procentuelle dækning.

Dækningsgrad 100% 125% 150% 200%
· Briller, kontaktlinser € 60 € 100 € 150 € 200
· Laserbehandling af nærsynethed 0 0 0 € 400 per øje
· Godkendte tandbehandlinger € 60 € 100 € 200 € 300
· Høreapparater 0 0 0 € 100 per år +
€ 300 hvert 4. år
· Kurbehandlinger € 60 € 100 € 150 € 200
· Eneværelse på hospital € 30 / dag € 50 / dag € 60 / dag € 75 / dag
· Velkomstgave til nyfødte € 60 € 100 € 150 € 200
· Vacciner faktisk udgift faktisk udgift faktisk udgift faktisk udgift

Ved hospitalsbehandling øges den procentuelle dækning af lægehonorarer:

Dækningsgrad 100% 125% 150% 200%
· Honorar til kirurg og narkoselæge 300% 300% 400% 400%

100% dækningen eksisterer dog også uden nogen form for tillæg ovehovedet. Det er også muligt at vælge en ren hospitalsdækning.

   
   
top
Skal jeg udfylde og indsende blanketter for at få refunderet mine udgifter?
   
 
Nej! En af de store fordele ved en supplerende helbredsforsikring hos AXA er den enkle sagsbehandling. Godtgørelse af de fleste udgifter sker automatisk, dvs ved overførsel til din bankkonto på basis af din anvendelse af Carte Vitale. Der skal altså ikke indsendes blanketter eller kvitteringer til AXA (undtagen når Carte Vitale ikke bruges, fx ved køb af briller).
Lægeordineret medicin udleveres som nævnt gratis og ved indlæggelse afregner AXA direkte med hospitalet. Desuden er mange privatpraktiserende læger og speciallæger opkoblet til de obligatoriske sygekasser og AXA, hvorved betaling helt og aldeles undgås for konsultationer og behandlinger, hvor betalingen ligger indenfor rammerne af den valgte dækningsgrad.
   
 
top
Hvornår træder forsikringen i kraft?
 
  

Forsikringen gælder (med meget få begrænsninger) fra den dag den er tegnet. Der er altså ingen karenstid og fx gravide eller kronisk syge indtræder med samme rettigheder som alle andre.

   
   
top
Skal jeg opgive helbredsoplysninger?
   
 

For kunder der ønsker 100, 125 eller 150% dækning kræves ingen oplysninger om sygdomshistorie, kroniske lidelser etc. Kunder der ønsker 200% dækningsgrad bliver stillet nogle få spørgsmål vedrørende tidligere og planlagte behandlinger.

   
   
top
Hvordan bliver jeg optaget i en obligatorisk ordning?
   
 
Medlemskab af en godkendt, offentlig helbredsforsikring er obligatorisk for alle med fast bopæl i Frankrig. Det fransk sundhedsvæsen fungerer glimrende - på mange områder bedre end det danske - men det er ikke gratis. Medmindre du modtager en offentlig pension (se nedenfor) skal du betale et løbende bidrag som er afhængig af din indkomst. Desuden er der delvis brugerbetaling for alt undtagen behandling af de mest alvorlige lidelser og ulykkestilfælde. Selv ved alvorlig sygdom vil du blive afkrævet betaling for ophold på hospital (15 euro per dag), behandling før og efter hospitalsindlæggelse m.m.

Modtagere af sociale pensioner kan hos deres hjemkommune i Danmark få en E 121 erklæring, der giver ret til optagelse i CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) uden beregning. Henvendelse om optagelse i CPAM sker på det lokale CPAM kontor. Spørg om adresse og åbningstider på dit lokale rådhus. Ofte vil CPAM have et kontor på rådhuset.

Da der ofte går nogle måneder inden den endelige optagelse i CPAM er på plads, bør du også bede kommunen i Danmark om en E 111 erklæring til at dække behov for lægehjælp og eventuel hospitalsindlæggelse i den første periode efter flytningen.

Personer der er ansat og arbejder i Frankrig skal også optages i CPAM, men betaler et medlemsbidrag beregnet som en andel af lønnen. En E 104 erklæring fra Danmark vil hjælpe til at undgå karenstid efter indtrædelse i CPAM.

Også for selvstændige er medlemskab af en sygekasse obligatorisk, men der er frit valg mellem flere sygekasser (ikke CPAM).

Personer uden tilknytning til det franske arbejdsmarked og personer som ikke modtager en social pension (fx efterlønsmodtagere, modtagere af private pensioner eller yngre mennesker med tilstrækkeligt på kistebunden) kan også blive optaget i CPAM mod betaling af 8% af den skattepligtige indkomst minus et vist bundfradrag. Dette kan blive et betragteligt beløb og af samme grund vælger nogen at stå udenfor CPAM og i stedet tegne en privat, fuldt dækkende helbredsforsikring om end det ikke er helt i overensstemmelse med gældende fransk lovgivning.

For grænsegængere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og studerende gælder særlige regler.

   

2002-2009 © Steen Andersen Assurances (AXA) - info@steenandersen.net